PRIVACY - AVG

Privacy - Verklaring 


Hieronder vindt u onze privacy-verklaring.
Deze verklaring is een vereenvoudigde weergave van ons privacyreglement
Om terug te gaan naar de vorige pagina: klik hier

Privacy-verklaring Christiaan Huygens College

Onder het Christiaan Huygens College wordt in deze privacyverklaring verstaan: Stichting Eindhoven Christelijk Voortgezet Onderwijs, handelend onder de naam Christiaan Huygens College en haar locaties Huygens Lyceum, Olympia en Frits Philips lyceum-mavo.

Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school : Dhr.drs. M.B. van den Berg

Wij respecteren de privacy van onze ouders, leerlingen, medewerkers en bezoekers en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Daarbij voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van leerlingen

Wij verwerken persoonsgegevens van leerlingen om onze taken en verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om een leerling in te schrijven op onze school en om de voortgang van de leerling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en door te sturen naar andere partijen, bijvoorbeeld de registratie van aan- en afwezigheid in verband met de leerplicht. Wij verwerken persoonsgegevens van de leerling in de meeste gevallen omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat het nodig is om onze publieke taak uit te voeren.

 

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van de ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan naam, BSN, geboortedatum en contactgegevens. Als u weigert de gegevens te verstrekken die wij op grond van de wet voor inschrijving nodig hebben, kunnen wij uw kind niet  inschrijven bij  op onze school.

 

Alleen op eigen verzoek van de ouders verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Een overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die wij van onze leerlingen verwerken vindt u terug onderaan deze toelichting bij Categorieën persoonsgegevens.

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van leerlingen

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daar vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen.

Voorbeelden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke toepassingen:
• het verlenen van toegang tot onze websites en Magister-app
• om u de mogelijkheid te bieden u in te schrijven voor de door ons aangeboden activiteiten;
• het verstrekken van informatie aan u;
• om aan uw verzoek te voldoen of uw vraag te beantwoorden;
• voor het behandelen van klachten;
• het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
• het versturen van facturen;

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband, accountant of de belastingdienst.

 

Wij kunnen leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van onze stichting. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen aan derde partijen.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar

Als ouders heeft u – net als de leerling – een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
  • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek, helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere school of onderwijsinstelling.

Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

 

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Privacy Officer (PO). Hoe u contact op kunt nemen met onze Privacy Officer, vindt u onder het kopje ‘Contact’.


Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om BSN en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken. Over het algemeen doen wij er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

 

Categorieën persoonsgegevens

Categorie

Toelichting

Contactgegevens

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

Onderwijs-deelnemer-nummer

een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert

Nationaliteit en geboorteplaats

 

Gegevens van ouders/voogd

Contactgegevens van de ouders/verzorgers van de leerlingen

Medische gegevens

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs

Godsdienst

Wij vragen niet naar deze gegevens maar ze staan soms gemeld in het overdracht-dossier van de basisschool

Voortgang van de leerling

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde resultaten;

te weten:

· klas / leerjaar / ILT code
· Examinering
· Studievoortgang en/of Studietraject
· Begeleiding leerlingen, inclusief handelingsplan
· Aanwezigheidsregistratie

Onderwijsorganisatie

gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen

Financiën

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;

Docent, zorg-coördinator, intern begeleider, decaan, mentor

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor school en het geven van onderwijs.

BSN/PGN

het BSN van de leerling moet verplicht worden vastgelegd bij de inschrijving.

Keten-ID (ECK-ID)

unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. hiermee kunnen onderwijsinstellingen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Het Christiaan Huygens College maakt enkel gebruik van functionele cookies om de websites gebruikersvriendelijker te maken door een zoekfunctie aan te bieden en om de beveiliging van de websites te garanderen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is met een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens nemen wij fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Cameratoezicht

Op de 3 locaties van het Christiaan Huygens College is cameratoezicht aanwezig. Dit cameratoezicht is getoetst aan de AVG wetgeving en er is een Reglement Cameratoezicht opgesteld dat een beschrijving geeft van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. Het reglement cameratoezicht is inzichtelijk op de privacypagina van de website van het Christiaan Huygens College.

Contact
Het Christiaan Huygens College heeft een Privacy Officer aangesteld. Bij deze persoon kunt u naast de uitoefening van uw rechten ook terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt onze Privacy Officer bereiken via 
privacy@huygenscollege.nl. Samen met diverse scholen uit Brabant (het Orion samenwerkingsverband) heeft het Christiaan Huygens College een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze werkt adviserend samen met de Privacy Officer van het Christiaan Huygens College.
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming :
fg@orionscholen.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over ons privacy beleid op het Christiaan huygens College vindt u op deze website 
https://www.christiaanhuygenscollege.nl/Regelingen/Privacy-AVG  

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Versie 1.3

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2022.

 

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure